Портал за деца със специални образователни потребности - СОП


Добре дошли в сайта за деца със СОП! Целта на приложението е да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни трудности. Тук ще намерите методики за обучение, логически и дидактически игри както и много други полезни материали и техники свързани със специалните образователни потребности.

Език:

Вход

Facebook активност

Дарение

Ако сте доволни и намерихте нужната информация, ще сме Ви благодарни, ако направите дарение в подкрепа за развитието на портала за деца със СОП. Благодарим Ви от сърце! :)

Сума

Успешни обучения, организирани от РЦПППО град Бургас

В периода от 05.04.2021 година до 09.04.2021 година, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование град Бургас, проведе първа част на обучения за учители и директори от детски градини и училища на територията на областта, съгласно програмата за квалификация на педагогическите специалисти, по чл.25 от Правилника за устройството и дейностите на Регионалните центрове, и заложените в годишния план за развитие на институцията теми. Във връзка с пандемичната обстановка в страната и предприетите противоепидемични мерки, относно разпространението на Covid 19, обученията се проведоха в онлайн среда, на платформа Microsft Тeams. Залегналите въпроси и разработки бяха съобразени с измененията и допълненията в нормативната уредба, уреждаща приобщаващото образование, както и с разглеждане на процедури и документи, съпътстващи общата и допълнителната подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности.

В първият обучителен модул, на тема: „Нормативна уредба, регламентираща допълнителната подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището“, с обучители Милка Ватева – заместник директор в РЦПППО Бургас и Фотинка Краева – старши ресурсен учител в РЦПППО Бургас, се проведе на 05.04.2021 година, участие взеха двадесет и четири педагогически специалисти. Целта на обучението бе повишаване квалификацията на учителите, работещи с ДУСОП, за осигуряване на приобщаващото образование. Направи се задълбочен анализ на нормативните документи, касаещи предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. Разгледаха се различните процедури за: осигуряване на допълнителна подкрепа, промяна на формата на обучение, продължаване на образованието след завършен VII и X клас, отлагане от постъпване в първи клас, насочване за обучение в центрове за специална образователна подкрепа и специалните училища. Разясни се състава, ролята и функциите на ЕПЛР и РЕПЛР, решиха се казуси, и се проведе дискусия. Този обучителен модул даде компетенции на участниците да разработят примерна Индивидуална образователна програма по учебен предмет на дете/ученик със СОП , както и насоки за адаптиране на учебното съдържание.

Втората тема: „Задължителна документация в личното дело на дете, на което се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие“, с обучители Фотинка Краева – старши ресурсен учител и Даниела Бинева – психолог и член на Регионален екип за подкрепа на личностното развитие в РЦПППО гр. Бургас, се проведе на 06.04.2021 година, като в нея взеха участие двадесет и девет специалиста. Обучението предостави на участниците знания за задължителната документация в личното дело на ДУСОП, с предоставена допълнителна подкрепа, съгласно Наредбата за приобщаващото образование и ЗПУО. Основна задача на лекторите бе да запознаят педагозите с бланки на документи за осигуряване на допълнителна подкрепа и тяхното попълване. Разгледаха се казуси, проведе се дискусия по проблемите на приобщаващото образование. Участниците получиха практически насоки за работа с ДУСОП от детска градина/училище, при изготвяне на съответната документация.

На 07.04.2021г. се проведе третата тема: „Процедура по осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детската градина /училището“ – с обучители Фотинка Краева и Виктория Ганчева – ресурсни учители в РЦПППО гр. Бургас. Поради големия интерес, седемдесет и осем желаещи, участниците бяха разделени на две групи, като второто обучение по темата се проведе на 09.04.2021 г. Основна задача на обучителите бе да представят условията и реда за осигуряване на допълнителна подкрепа, както и процедурата за извършване на оценка на индивидуалните образователни потребности на деца и ученици със СОП. Дадоха се практически насоки при изготвяне на документи, което ще бъде предпоставка за подпомагане работата им с ДУСОП.

Четвъртата тема: „Екип за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ - формиране и функции“ – с обучители Вили Станкова – логопед и член на Регионален екип за подкрепа на личностното развитие към РЦПППО гр. Бургас и Галя Гачева – психолог към РЦПППО гр. Бургас се реализила на 08.04.2021 г. и в нея се включиха тридесет и двама специалиста. Приобщаващото образование е отговорност и задължение на всички педагози в образователната система. То е неизменна част за създаване на условия и възможности за развитие на всяко дете/ ученик със СОП. За тях, в учебните заведения, се сформират екипи за личностно развитие. Участниците в този обучителен модул се запознаха с функциите и задълженията на членовете на ЕПЛР. Представиха се дейностите по осигуряване на допълнителна подкрепа за децата и учениците със специални образователни потребности, разгледа се цялостната процедура при сформиране на екипа и необходимите документи, които се изготвят за различните деца и ученици със специални образователни потребности – Карта за оценка, Протокол за оценка, План за подкрепа, Индивидуален учебен план, Индивидуална образователна програма, График за заседания на екипа, декларации и заявления.

Участниците се включиха активно в дискусии по теми и проблеми, свързани с приобщаващото образование.

Проведените обучения доказаха, че съществува добра екипност между институциите в област Бургас, ползотворно сътрудничество, което е предпоставка за кариерно израстване на педагозите, преодоляване на предизвикателствата и създаване на условия за развиване потенциала на ДУСОП.

 

 

 

                                                                                         

Анкета

Доволни ли сте от предоставената информация?

No answer selected. Please try again.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
Please select minimum 0 answer(s) and maximum 4 answer(s).
/component/communitypolls/?task=poll.vote
2
radio
[{"id":"5","title":"\u0414\u0430, \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e, \u0441\u0430\u0439\u0442\u044a\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f.","votes":"160","type":"x","order":"1","pct":81.219999999999998863131622783839702606201171875,"resources":[]},{"id":"6","title":"\u0414\u0430, \u043d\u043e \u0438\u043c\u0430 \u043a\u0430\u043a\u0432\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0430\u0435.","votes":"18","type":"x","order":"2","pct":9.1400000000000005684341886080801486968994140625,"resources":[]},{"id":"7","title":"\u041d\u0435, \u043d\u0435 \u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u0445 \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f.","votes":"12","type":"x","order":"3","pct":6.089999999999999857891452847979962825775146484375,"resources":[]},{"id":"8","title":"\u041d\u0435, \u0442\u0440\u044f\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043c\u044f\u043d\u0430.","votes":"7","type":"x","order":"4","pct":3.54999999999999982236431605997495353221893310546875,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
bottom 200

Кой е тук

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Copyright © 2024 Деца със специални образователни потребности - СОП  Rights Reserved.

On Screen Facebook Popup by Infofru

Подкрепете ни като харесате страничката ни във Facebook. :) Благодарим Ви!

Затвори