Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС
СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 77 от 19.09.2006 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат функциите, дейността и управлението на
ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на
деца и ученици със специални образователни потребности, наричани по-нататък
\"ресурсни центрове\".


Чл. 2. (1) Ресурсните центрове са държавни обслужващи звена - извънучилищни
педагогически учреждения, в системата на народната просвета, които се откриват на
територията на всяка област в страната.
(2) Ресурсните центрове са юридически лица, второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.
(3) Персоналът на всеки ресурсен център включва директор, педагогически
персонал и до 2 щатни бройки непедагогически персонал.
Чл. 3. (1) Ресурсните центрове подпомогнат успешното интегриране на децата и
учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда.
(2) Ресурсните центрове осъществяват дейността си чрез екип от специалисти, в
който се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и
говора.
Чл. 4. Ресурсните центрове се финансират със средства от:
1. държавния бюджет;
2. собствени приходи.
Чл. 5. (1) Ресурсните центрове осъществяват дейности по провеждането на
държавната политика за обучение и възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности.
(2) Ресурсните центрове работят по програма за развитието на интегрираното
обучение и възпитание в областта и годишен план за дейността, утвърдени от
началника на регионалния инспекторат по образованието.
Чл. 6. Министерството на образованието и науката осъществява контрол върху
дейността на ресурсните центрове.
Глава втора
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
Чл. 7. Ресурсните центрове имат консултативна, образователно-възпитателна,
рехабилитационна и координираща функция.
Чл. 8. В областта на консултирането ресурсните центрове извършват следните
дейности:
1. запознават родителите с принципите и с организацията на интегрираното
обучение и възпитание;
2. консултират родителите при усвояването на различни форми и техники на
работа с деца и ученици със специални образователни потребности и използването
на специална литература;
3. консултират родителите за използването на различни видове терапии -
фамилна терапия, арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия, сензорна стимулация и
др., съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални
2
образователни потребности;
4. съдействат за включването и участието на родителите в дискусии по въпросите
на интегрираното обучение;
5. консултират учениците със специални образователни потребности и техните
родители за възможностите за професионално образование и обучение и
професионална реализация;
6. оказват методическа помощ на екипите от специалисти по чл. 28, ал. 6 и чл. 37,
ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, работещи с
интегрираните деца и ученици в детските градини, общообразователните и
професионалните училища;
7. подпомагат детските градини и училищата при планирането на необходимите
ресурси и материално-техническа база и при адаптирането на пространството в
групата в детската градина или в класната стая в училището за осигуряване на
качествен образователно-възпитателен процес на интегрираните деца и ученици.
Чл. 9. В областта на образователно-възпитателния и рехабилитационния процес
ресурсните центрове извършват следните дейности:
1. осъществяват ранно педагогическо въздействие на деца със специални
образователни потребности;
2. участват чрез свои специалисти в състава на екипите за комплексно
педагогическо оценяване към регионалните инспекторати по образованието при
оценяването на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и
при насочването им към обучение;
3. участват в разработването на индивидуалните програми за обучение и
развитие на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности
съвместно с екипите от специалисти по чл. 28, ал. 6 и чл. 37, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета и с родителите на децата и учениците;
4. провеждат обучение на интегрираните деца и ученици със специални
образователни потребности съвместно с учителите на групата в детската градина или
в паралелката в училището, в които се осъществява интегрирано обучение и
възпитание;
5. провеждат индивидуална и групова работа с интегрираните ученици с
нарушено зрение по специалните предмети от учебния план на училището за деца с
нарушено зрение, както и с интегрираните ученици с увреден слух по специалните
предмети от учебния план на училището за деца с увреден слух;
6. разработват дидактични материали за подпомагане на обучението и
възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности и
материали за популяризиране на интегрираното обучение;
7. организират и участват в осъществяването на различни форми за повишаване
на знанията и уменията на учители, работещи с деца и ученици със специални
образователни потребности;
8. участват в провеждането на изследвания и разработки по въпросите на
обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни
потребности;
9. събират и анализират информация, свързана с процеса на интегриране на
децата и учениците със специални образователни потребности в областта.
Чл. 10. (1) Ресурсните центрове координират процеса на интегриране на децата и
учениците със специални образователни потребности в системата на народната
просвета, като:
3
1. взаимодействат с учители, родители, социални партньори, образователна
среда;
2. развиват разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и
юридически лица за подпомагане на обучението на децата и учениците със специални
образователни потребности;
3. организират и провеждат регионални инициативи по въпросите на
интегрираното обучение и възпитание;
4. осъществяват взаимодействие по предмета на дейността си с детските градини,
училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета, както и с
областните и общинските администрации, с отделите за закрила на детето, с
ръководствата на регионалните структури на представителните организации на
работниците и служителите и на работодателите, с юридически лица с нестопанска
цел и др.
(2) Началникът на регионалния инспекторат по образованието координира
взаимодействието на ресурсния център с органите, институциите и организациите по
ал. 1, т. 4.
Глава трета
УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
Чл. 11. (1) Ресурсните центрове се ръководят и представляват от директор, който
се назначава от министъра на образованието и науката.
(2) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически
въпроси е педагогическият съвет на ресурсния център.
Чл. 12. Освен уредените в Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета директорът на ресурсния център има и следните правомощия:
1. координира и контролира цялостната дейност на ресурсните учители и другите
специалисти в ресурсния център;
2. изготвя програма за развитието на интегрираното обучение и възпитание в
областта, която след приемане от педагогическия съвет изпраща за утвърждаване от
началника на регионалния инспекторат по образованието;
3. изготвя годишен план за дейността на ресурсния център, който след приемане
от педагогическия съвет изпраща за утвърждаване от началника на регионалния
инспекторат по образованието;
4. изготвя график за дейностите на ресурсните учители и другите специалисти с
педагогически функции;
5. изготвя график за консултации с децата и учениците със специални
образователни потребности и с техните родители;
6. организира периодични срещи с ръководствата на детските градини и
училищата, в които се възпитават и обучават интегрирано деца и ученици със
специални образователни потребности, за съвместно решаване на проблемите и
обсъждане на резултатите от интегрираното обучение;
7. осъществява взаимодействието с институциите, органите и организациите по
чл. 10, ал. 1, т. 4;
8. издава правилник за вътрешния трудов ред;
9. изготвя доклад-анализ за дейността на центъра в края на всяка учебна година,
който след приемане от педагогическия съвет изпраща до регионалния инспекторат
по образованието и до Министерството на образованието и науката.
Чл. 13. (1) Педагогическият съвет на ресурсния център включва в състава си
директора, ресурсните учители и другите специалисти с педагогически функции.
4
(2) При необходимост в заседанията на педагогическия съвет с право на
съвещателен глас могат да участват директори на детските градини и училищата, в
които ресурсният център подпомага интегрираното обучение, членове на екипите от
специалисти, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности
от тези детски градини и училища, както и родители на деца и ученици със специални
образователни потребности.
(3) Директорът на ресурсния център е председател на педагогическия съвет и
осигурява изпълнение на решенията му.
Чл. 14. (1) Педагогическият съвет на ресурсния център се свиква на редовно
заседание не по-малко от четири пъти в рамките на учебната година.
(2) Извънредно заседание на педагогическия съвет се свиква по писмено искане
до директора или на не по-малко от 1/3 от числения му състав.
(3) Решенията на педагогическия съвет се приемат с мнозинство повече от
половината от числения състав.
(4) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с
мнозинство повече от 2/3 от числения му състав или от началника на регионалния
инспекторат по образованието.
(5) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.
(6) Заседанията на педагогическия съвет се провеждат в извънучебно време.
Чл. 15. Педагогическият съвет:
1. приема документите по чл. 12, т. 2, 3 и 9;
2. прави анализ на проблемите и постигнатите резултати в интегрираното
обучение и възпитание в областта в края на всеки учебен срок.
Чл. 16. Ресурсните учители и другите специалисти с педагогически функции от
ресурсния център провеждат обучение на деца и ученици със специални
образователни потребности съвместно с учителите в групата в детска градина или в
паралелката в училището, в които се осъществява интегрирано обучение и
възпитание.
Чл. 17. Ресурсните учители и другите специалисти с педагогически функции от
ресурсния център провеждат индивидуални или групови занятия и консултации в
детските градини и училищата, в които се обучават интегрирано деца и ученици със
специални образователни потребности, и в ресурсния център.
Чл. 18. Освен задължителната документация съгласно Наредба № 4 от 2003 г. за
документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр.
48 от 2003 г.; изм., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г. и бр. 47 от 2006 г.)
в ресурсните центрове се водят и лични дела на интегрираните деца и ученици със
специални образователни потребности, в които се съхраняват:
1. актуална снимка;
2. индивидуалната програма за обучение и развитие;
3. индивидуална тетрадка за всяко дете/ученик за осъществяване на обратна
връзка между учителите и родителите/настойниците;
4. други материали.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от
Закона за народната просвета.

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката