Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Какво да разбираме под генерализирани разстройства на психичното развитие

Проучванията са резултат от дългогодишната практика на водещи детски психиатри от Александровска болница. Предоставям селектирана информация в помощ на родители и близки на деца от аутистичния спектър.

Група разстройства, характеризиращи се с качествени нарушения в социалните взаимоотношения и начина на комуникация, както и с ограничен, стереотипен, повтарящ се репертоар от интереси и дейности. Видове:

 • Детски аутизъм
 • Синдром на Рет
 • Друго дезинтегративно разстройство в детството
 • Синдром на Аспергер
 • Хиперактивно разстройство с умствено изоставане и стереотипни движения
 • Атипичен аутизъм
 • Друго генерализирано разстройство на психичното развитие
 • Генерализирано разстройство на психичното развитие- неуточнено

При отделните форми тези абнормности се проявяват чрез различен брой симптоми с различна интензивност и могат да се променят в течение на живота за отделния индивид и да варират като степен на изразеност

                                           СИМПТОМИ:

КАЧЕСТВЕНИ НАРУШЕНИЯ В СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРАКЦИИ

- Липса на съответна социална или емоционална взаимност

- Не споделят преживяното с други хора

- Неспособност да се установяват взаимоотношения с връстниците; особености в контактите и отношенията с близките

- Не могат да се поставят в позицията на другия, да разберат и предвидят неговите действия

- Липса на разнообразна и спонтанна симулативна или социално-подражателна игра.

- Затрудняват се да регулират емоциите и реакциите си.

 

КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

- Пълно отсъствие или нарушения на експресивната реч

-Изразена неспособност за започване и поддържане на диалог

- Стереотипно и повтарящо се използване на речта, ехолалии

- Разбирането е конкретно и буквално

- Нарушена употреба и разбиране на невербалната комуникация

 

СТЕРЕОТИПНО И ПОВТАРЯЩО СЕ ПОВЕДЕНИЕ  И ИНТЕРЕСИ

- Странни повтарящи се движения с ръцете или тялото

- Нефункционално и всепоглъщащо манипулиране с определени предмети или части от тях

- Интересите са ограничени, превръщат се в безкрайни репетитивни занимания, играта е механична, фантазията е ограничена;

 

ПРОТИЧАНЕ

- Първата тревога започва във възрастта 12-24 мес.възр.

- Децата изглеждат странни и ексцентрични.

- Трудно и самонараняващо поведение при нискофункциониращите деца

- Неразбирането на социалните сигнали и контекст стават причина за чести ситуации на конфликт или злоупотреба от връстниците.

- С възрастта, особено в юношеството, чести сериозни емоционални проблеми, включително депресия, суицидни опити и др.

- Разстройство от аутистичния спектър не е невродегенеративно разстройство – подобрението на функционирането е възможно

- Предиктори – нивото на езика и когнитивния потенциал на 5г.възраст, наличието на епилепсия

 

ЕТИОЛОГИЯ

- Не е установен един единствен фактор, който да е необходим и достатъчен или който да има водеща роля при появата на РАС.

- Приема се мултифакториална етиология с принос на генетични, перинатални фактори, както и фактори от средата.

- Детският аутизъм вече се разглежда като част от голямата група на т.нар. разстройства на развитието

- Детският аутизъм не е психотично разстройство или шизофрения,а дефект на комуникацията и психичното развитие.

 

Потърсете помощ от специалисти-детски психиатър, ерготерапевт и екип от специалисти: логопед, детски психолог, специален педагог ако:

-липсва споделено внимание

-засегнато е социалното общуване

-липсва очен контакт

-нарушено е телесното и био-физично общуване

- в невъзмжност са да осъществят приятелски контакти

- липсва спонтанен стремеж да се сподели радост

- липса на социална или емоционална взаимност

- забавяне или пълна липса на развитие на разговорен език

- липса на разнообразни, спонтанни игри "на ужким" или имитационни игри, съответни за възрастта

-стереотипни и повтарящи се движения (например потрепване или чупене на ръцете или пръстите, или движения на цялото тяло)

 

Основни маркери по М-CHAT теста ранно откриване на аутизъм при деца до 3 годишна възраст. Има голяма вероятност детето да е от аутистичния спектър ако:

- Обича да го люлеят на колене

- Не проявява интерес към другите

- Проявява интерес или незаинтересованост към катерене по повърхности, дивани, столове и др.

- Не обича да играе на криеница и въобще не обича да играе “наужким”

- Не имитира възрастния или детето срещу него

- Обикновено посочва, когато иска нещо

- Обичат да хвърля играчки, когато иска да привлече внимание

-  Липсва очен контакт

- Не понасят шумове

- Липсват емоции като усмивка

 

Основни групи неефективни и/или неодобрени медицински интервенции при аутистичните разстройства:

 1. Елиминационни диети
 2. Добавъчни диети
 3. Хелатна (chelation) терапия
 4. Хипербарна оксигенация
 5. Транскраниална магнитна стимулация
 6. Стволово-клетъчна терапия
 7. Други
 8. Акупунктура
 9. Хиропрактика
 10. Краниосакрална терапия
Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката