Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Деца със специални образователни потребности - СОП и Дислексия


Добре дошли в сайта за деца с дислексия! Целта на приложението е да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни трудности. Тук ще намерите методики за обучение, логически и дидактически игри както и много други полезни материали и техники свързани със специалните образователни потребности.

Language:

Login

Facebook активност

Дарение

Ако сте доволни и намерихте нужната информация, ще сме Ви благодарни, ако изявите желание да направите дарение в подкрепа за развитието на портала за деца със СОП. Благодарим Ви от сърце! :)

Сума

Who is here

We have 119 guests and no members online

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС
СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 77 от 19.09.2006 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат функциите, дейността и управлението на
ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на
деца и ученици със специални образователни потребности, наричани по-нататък
\"ресурсни центрове\".
Чл. 2. (1) Ресурсните центрове са държавни обслужващи звена - извънучилищни
педагогически учреждения, в системата на народната просвета, които се откриват на
територията на всяка област в страната.
(2) Ресурсните центрове са юридически лица, второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.
(3) Персоналът на всеки ресурсен център включва директор, педагогически
персонал и до 2 щатни бройки непедагогически персонал.
Чл. 3. (1) Ресурсните центрове подпомогнат успешното интегриране на децата и
учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда.
(2) Ресурсните центрове осъществяват дейността си чрез екип от специалисти, в
който се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и
говора.
Чл. 4. Ресурсните центрове се финансират със средства от:
1. държавния бюджет;
2. собствени приходи.
Чл. 5. (1) Ресурсните центрове осъществяват дейности по провеждането на
държавната политика за обучение и възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности.
(2) Ресурсните центрове работят по програма за развитието на интегрираното
обучение и възпитание в областта и годишен план за дейността, утвърдени от
началника на регионалния инспекторат по образованието.
Чл. 6. Министерството на образованието и науката осъществява контрол върху
дейността на ресурсните центрове.
Глава втора
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
Чл. 7. Ресурсните центрове имат консултативна, образователно-възпитателна,
рехабилитационна и координираща функция.
Чл. 8. В областта на консултирането ресурсните центрове извършват следните
дейности:
1. запознават родителите с принципите и с организацията на интегрираното
обучение и възпитание;
2. консултират родителите при усвояването на различни форми и техники на
работа с деца и ученици със специални образователни потребности и използването
на специална литература;
3. консултират родителите за използването на различни видове терапии -
фамилна терапия, арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия, сензорна стимулация и
др., съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални
2
образователни потребности;
4. съдействат за включването и участието на родителите в дискусии по въпросите
на интегрираното обучение;
5. консултират учениците със специални образователни потребности и техните
родители за възможностите за професионално образование и обучение и
професионална реализация;
6. оказват методическа помощ на екипите от специалисти по чл. 28, ал. 6 и чл. 37,
ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, работещи с
интегрираните деца и ученици в детските градини, общообразователните и
професионалните училища;
7. подпомагат детските градини и училищата при планирането на необходимите
ресурси и материално-техническа база и при адаптирането на пространството в
групата в детската градина или в класната стая в училището за осигуряване на
качествен образователно-възпитателен процес на интегрираните деца и ученици.
Чл. 9. В областта на образователно-възпитателния и рехабилитационния процес
ресурсните центрове извършват следните дейности:
1. осъществяват ранно педагогическо въздействие на деца със специални
образователни потребности;
2. участват чрез свои специалисти в състава на екипите за комплексно
педагогическо оценяване към регионалните инспекторати по образованието при
оценяването на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и
при насочването им към обучение;
3. участват в разработването на индивидуалните програми за обучение и
развитие на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности
съвместно с екипите от специалисти по чл. 28, ал. 6 и чл. 37, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета и с родителите на децата и учениците;
4. провеждат обучение на интегрираните деца и ученици със специални
образователни потребности съвместно с учителите на групата в детската градина или
в паралелката в училището, в които се осъществява интегрирано обучение и
възпитание;
5. провеждат индивидуална и групова работа с интегрираните ученици с
нарушено зрение по специалните предмети от учебния план на училището за деца с
нарушено зрение, както и с интегрираните ученици с увреден слух по специалните
предмети от учебния план на училището за деца с увреден слух;
6. разработват дидактични материали за подпомагане на обучението и
възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности и
материали за популяризиране на интегрираното обучение;
7. организират и участват в осъществяването на различни форми за повишаване
на знанията и уменията на учители, работещи с деца и ученици със специални
образователни потребности;
8. участват в провеждането на изследвания и разработки по въпросите на
обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни
потребности;
9. събират и анализират информация, свързана с процеса на интегриране на
децата и учениците със специални образователни потребности в областта.
Чл. 10. (1) Ресурсните центрове координират процеса на интегриране на децата и
учениците със специални образователни потребности в системата на народната
просвета, като:
3
1. взаимодействат с учители, родители, социални партньори, образователна
среда;
2. развиват разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и
юридически лица за подпомагане на обучението на децата и учениците със специални
образователни потребности;
3. организират и провеждат регионални инициативи по въпросите на
интегрираното обучение и възпитание;
4. осъществяват взаимодействие по предмета на дейността си с детските градини,
училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета, както и с
областните и общинските администрации, с отделите за закрила на детето, с
ръководствата на регионалните структури на представителните организации на
работниците и служителите и на работодателите, с юридически лица с нестопанска
цел и др.
(2) Началникът на регионалния инспекторат по образованието координира
взаимодействието на ресурсния център с органите, институциите и организациите по
ал. 1, т. 4.
Глава трета
УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
Чл. 11. (1) Ресурсните центрове се ръководят и представляват от директор, който
се назначава от министъра на образованието и науката.
(2) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически
въпроси е педагогическият съвет на ресурсния център.
Чл. 12. Освен уредените в Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета директорът на ресурсния център има и следните правомощия:
1. координира и контролира цялостната дейност на ресурсните учители и другите
специалисти в ресурсния център;
2. изготвя програма за развитието на интегрираното обучение и възпитание в
областта, която след приемане от педагогическия съвет изпраща за утвърждаване от
началника на регионалния инспекторат по образованието;
3. изготвя годишен план за дейността на ресурсния център, който след приемане
от педагогическия съвет изпраща за утвърждаване от началника на регионалния
инспекторат по образованието;
4. изготвя график за дейностите на ресурсните учители и другите специалисти с
педагогически функции;
5. изготвя график за консултации с децата и учениците със специални
образователни потребности и с техните родители;
6. организира периодични срещи с ръководствата на детските градини и
училищата, в които се възпитават и обучават интегрирано деца и ученици със
специални образователни потребности, за съвместно решаване на проблемите и
обсъждане на резултатите от интегрираното обучение;
7. осъществява взаимодействието с институциите, органите и организациите по
чл. 10, ал. 1, т. 4;
8. издава правилник за вътрешния трудов ред;
9. изготвя доклад-анализ за дейността на центъра в края на всяка учебна година,
който след приемане от педагогическия съвет изпраща до регионалния инспекторат
по образованието и до Министерството на образованието и науката.
Чл. 13. (1) Педагогическият съвет на ресурсния център включва в състава си
директора, ресурсните учители и другите специалисти с педагогически функции.
4
(2) При необходимост в заседанията на педагогическия съвет с право на
съвещателен глас могат да участват директори на детските градини и училищата, в
които ресурсният център подпомага интегрираното обучение, членове на екипите от
специалисти, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности
от тези детски градини и училища, както и родители на деца и ученици със специални
образователни потребности.
(3) Директорът на ресурсния център е председател на педагогическия съвет и
осигурява изпълнение на решенията му.
Чл. 14. (1) Педагогическият съвет на ресурсния център се свиква на редовно
заседание не по-малко от четири пъти в рамките на учебната година.
(2) Извънредно заседание на педагогическия съвет се свиква по писмено искане
до директора или на не по-малко от 1/3 от числения му състав.
(3) Решенията на педагогическия съвет се приемат с мнозинство повече от
половината от числения състав.
(4) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с
мнозинство повече от 2/3 от числения му състав или от началника на регионалния
инспекторат по образованието.
(5) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.
(6) Заседанията на педагогическия съвет се провеждат в извънучебно време.
Чл. 15. Педагогическият съвет:
1. приема документите по чл. 12, т. 2, 3 и 9;
2. прави анализ на проблемите и постигнатите резултати в интегрираното
обучение и възпитание в областта в края на всеки учебен срок.
Чл. 16. Ресурсните учители и другите специалисти с педагогически функции от
ресурсния център провеждат обучение на деца и ученици със специални
образователни потребности съвместно с учителите в групата в детска градина или в
паралелката в училището, в които се осъществява интегрирано обучение и
възпитание.
Чл. 17. Ресурсните учители и другите специалисти с педагогически функции от
ресурсния център провеждат индивидуални или групови занятия и консултации в
детските градини и училищата, в които се обучават интегрирано деца и ученици със
специални образователни потребности, и в ресурсния център.
Чл. 18. Освен задължителната документация съгласно Наредба № 4 от 2003 г. за
документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр.
48 от 2003 г.; изм., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г. и бр. 47 от 2006 г.)
в ресурсните центрове се водят и лични дела на интегрираните деца и ученици със
специални образователни потребности, в които се съхраняват:
1. актуална снимка;
2. индивидуалната програма за обучение и развитие;
3. индивидуална тетрадка за всяко дете/ученик за осъществяване на обратна
връзка между учителите и родителите/настойниците;
4. други материали.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от
Закона за народната просвета.

Copyright © 2021 Деца със специални образователни потребности и дислексия  Rights Reserved.

On Screen Facebook Popup by Infofru

Подкрепете ни като харесате страничката ни във Facebook. :) Благодарим Ви!

Close

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката